Τετάρτη, 24 Απριλίου, 2024
Εθνικο & Καποδιστριακο Πανεπιστημιο Αθηνων - Τμημα Βιολογιας & Πτδε Διατμηματικο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία – Οδηγίες Συγγραφής – Αιτήσεις

Οι φοιτητές του ΠΜΣ «Διδακτική της Βιολογίας» υποχρεούνται κατά το Γ’ και Δ΄ εξάμηνο σπουδών να εκπονήσουν Διπλωματική Εργασία.

Στο τέλος του Β’ εξαμήνου οι διδάσκοντες στο ΠΜΣ προτείνουν θέματα Διπλωματικών Εργασιών.  Στη συνέχεια αποστέλλουν τα προτεινόμενα θέματα στην Γραμματεία του ΠΜΣ. Τα θέματα των Διπλωματικών Εργασιών κοινοποιούνται στους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές και ακολουθεί η υποβολή από τους φοιτητές ειδικού εντύπου, στο οποίο αναγράφεται η προτίμησή τους (1η, 2η κ.λ.π.). Οι αιτήσεις παραπέμπονται στους αντίστοιχους επιβλέποντες και ακολουθεί η τελική επιλογή των υποψηφίων για εκπόνηση. Την επιλογή επικυρώνει η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.) η οποία καθορίζει τον επιβλέποντα και τα άλλα δύο μέλη της εξεταστικής επιτροπής.

Ως επιβλέποντες διπλωματικών εργασιών ορίζονται μόνο μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Βιολογίας και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ.

Ο σχεδιασμός της Διπλωματικής Εργασίας κάθε Μεταπτυχιακού Φοιτητή γίνεται με ευθύνη και πρωτοβουλία του επιβλέποντος καθηγητή με τρόπο ώστε, ο εντοπισμός του ειδικού γνωστικού πεδίου έρευνας, να έχει προσδιοριστεί το αργότερο μέχρι το τέλος του Α΄ εξαμήνου από την ανάθεση της εργασίας. Στο διάστημα αυτό υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης του θέματος με σχετική αίτηση του επιβλέποντος προς την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.).

Η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή απαρτίζεται από τον επιβλέποντα (μέλος Δ.Ε.Π.) και συμπληρώνεται από δύο μέλη Δ.Ε.Π. σχετικού γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος Βιολογίας, ή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης. Σε ειδικές περιπτώσεις ένα από τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής μπορεί να είναι Ερευνητής Α΄, Β΄ ή Γ΄ βαθμίδας αναγνωρισμένου από το Κράτος Ερευνητικού Κέντρου.

Με την ολοκλήρωση του πειραματικού μέρους της Διπλωματικής Εργασίας ακολουθεί η τελική διατύπωση του τίτλου και η συγγραφή.

Η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή με πρωτοβουλία του επιβλέποντος, ορίζει ημερομηνία εξέτασης ενημερώνοντας τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. εκδίδει σχετική ανακοίνωση, η οποία θα πρέπει να κυκλοφορεί τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν. Ο υποψήφιος αναπτύσσει προφορικά τα αποτελέσματα της έρευνάς του, δημόσια, ενώπιον της τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής η οποία στη συνέχεια κρίνει την πρωτοτυπία του θέματος, την εγκυρότητα της μεθοδολογικής προσέγγισης και το σχεδιασμό της έρευνας. Για την έγκριση απαιτείται η σύμφωνη γνώμη δύο (2) τουλάχιστον μελών της Εξεταστικής Επιτροπής και συντάσσεται πρακτικό. Η επίδοση του φοιτητή βαθμολογείται με άριστα το δέκα (10) και βάση το πέντε (5). Η τριμελής επιτροπή υπογράφει το σχετικό πρακτικό το οποίο υποβάλλει στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. Η ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας εκπόνησης και εξέτασης της Διπλωματικής Εργασίας δεν πρέπει να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των δώδεκα (12) μηνών από την ανάθεση του θέματος. Παράταση μπορεί να δοθεί μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις ύστερα από αίτηση του φοιτητή με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος, προς την Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.).

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο φοιτητής υποχρεούται να υποβάλλει στην Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. ένα αντίγραφο της Διπλωματικής Εργασίας σε ηλεκτρονική μορφή.

Η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική. Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες, εφόσον εγκριθούν από την εξεταστική επιτροπή, αναρτώνται υποχρεωτικά στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος Βιολογίας (άρ. 34, παρ. 5 Ν.4485/17).

Η συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας γίνεται σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα/επιστημονικό υπεύθυνο. Για τη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές οφείλουν να συμμορφωθούν με τις παρακάτω οδηγίες:

 1. Το εξώφυλλο και η σελίδα τίτλου πρέπει να περιέχει τις εξής πληροφορίες:
  • Το ισχύον λογότυπο του Ε.Κ.Π.Α.
  • Τις λέξεις «ΕΘΝΙΚΟΝ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ», «ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ», «ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ»
  • Τις λέξεις «Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία»
  • Τον πλήρη τίτλο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας
  • Το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή και του επιβλέποντα
  • Στο χαμηλότερο μισό της σελίδας, στο κέντρο, τη λέξη «Αθήνα» και το έτος υποστήριξης της διπλωματικής εργασίας
 2. Η σελιδοποίηση πρέπει να γίνει με τη παρακάτω σειρά:
  • Σελίδα όπου θα αναγράφονται τα ανωτέρω και τα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής (ο Επιβλέπων Καθηγητής και τα άλλα δύο (2) μέλη της Επιτροπής).
  • Περίληψη (Ελληνική και Αγγλική, 500 ως 1.000 λέξεις έκαστη)
  • Πρόλογος, Ευχαριστίες, Αφιερώσεις (προαιρετικές)
  • Περιεχόμενα, με καταγραφή της αρίθμησης των αντίστοιχων σελίδων
  • Κατάλογος Συντομογραφιών / Κατάλογος Συμβόλων.
  • Κυρίως κείμενο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (όπου περιλαμβάνονται η Εισαγωγή, η Μεθοδολογία, τα Αποτελέσματα και η Συζήτηση/Συμπεράσματα)
  • Βιβλιογραφία
  • Παραρτήματα (αν υπάρχουν)
  • Σελίδα όπου θα αναγράφεται: «Δηλώνω ρητά ότι, το κείμενο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας δεν αποτελεί προϊόν μερικής ή ολικής αντιγραφής, οι πηγές δε που χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται στις βιβλιογραφικές αναφορές και μόνον» (υπογραφή μεταπτυχιακού φοιτητή).
 3. Μορφοποίηση σελίδας:
  • Διάστιχο (Line spacing): 1,5 γραμμή
  • Γραμματοσειρά (Font): Times new Roman 12 ή Calibri 11 ή Arial 11
 4. Υπόδειγμα βιβλιογραφίας:
  • Οι βιβλιογραφικές αναφορές παρατίθεται εντός του κειμένου της διπλωματικής εργασίας με αραβικούς αριθμούς εντός αγκύλης: [1], [2, 3], [2-9]. Στην ενότητα Βιβλιογραφία, οι αναφορές παρατίθενται αριθμητικά με τη σειρά εμφάνισης στο κείμενο της διπλωματικής εργασίας.
  • Εναλλακτικά, με παράθεση εντός του κειμένου: (επίθετο α΄ συγγραφέα et al., έτος δημοσίευσης). Σε περίπτωση δύο συγγραφέων: (επίθετο α΄ συγγραφέα και/and επίθετο β΄ συγγραφέα, έτος δημοσίευσης). Τα επίθετα παρατίθενται χωρίς αρχικά ονομάτων, εκτός αν υπάρχει συνωνυμία. Οι βιβλιογραφικές αναφορές παρατίθενται αλφαβητικά και μετά χρονολογικά. Αν ο ίδιος συγγραφέας έχει περισσότερες της μιας βιβλιογραφικές αναφορές, τότε παρατίθενται χρονολογικά. Παράδειγμα: (Allan, 2000a, 2000b, 1999; Allan and Jones, 1999; Kramer et al., 2010). Στην ενότητα Βιβλιογραφία παρατίθενται τα ονόματα (ήτοι το επίθετο και το αρχικό ονόματος του κάθε συγγραφέα), ακολουθεί ο τίτλος της δημοσίευσης, η συντομογραφία του περιοδικού δημοσίευσης (πλάγια), ο τόμος, οι σελίδες, και το έτος δημοσίευσης.

Μετά την παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας, γίνεται ηλεκτρονική κατάθεση του κειμένου στο Ψηφιακό Αποθετήριο «ΠΕΡΓΑΜΟΣ», σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Ε.Κ.Π.Α..